สรุปข้อมูลสถานการณ์ในจังหวัดตาก สำหรับแถลงข่าว วันที่ 23 ม.ค. 2564

 • ผู้ติดเชื้อ 8 (0) ราย
 • รักษาหาย 8 (0) ราย
  **ไม่มีผู้เสียชีวิต**

 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) 993 (0)
 • อยู่ระหว่างติดตาม 33 (-2)
  ติดตามครบกำหนด 960 (+2)

 • ผู้สัมผัสใกล้ชิด (Contack case) 45 (0)
 • อยู่ระหว่างติดตาม (14วัน) 0 ()
  ติดตามครบกำหนด (14วัน) 45 (0)

 • บุคคลที่มีความเสี่ยงต้องถูกติดตามทั้งสิ้น 19984 (0)
 • ไทยทั้งหมด 19047 (0)
  ต่างชาติทั้งหมด 937 (0)
 • ติดตามครบกำหนด (14วัน) 19335 (+2)

 • ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 712 (0) ราย
 • อยู่ระหว่างติดตาม (14วัน) (+)
  ติดตามครบกำหนด (14วัน) 712(+0)

 • ผู้เดินทางจาพื้นที่เสี่ยงตามประกาศแนบท้าย 5848 (0) ราย
 • อยู่ระหว่างติดตาม (14วัน) (0) ราย
  ติดตามครบกำหนด (14วัน) 5676 (0) ราย
  เดินทางออกนอกพื้นที่ 172 (0) ราย