สรุปข้อมูลสถานการณ์ในจังหวัดตาก สำหรับแถลงข่าว วันที่ 8 ก.ค. 2563

 • ผู้ติดเชื้อ 3 (0) ราย
 • รักษาหาย 3 (0) ราย
  **ไม่มีผู้เสียชีวิต**

 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) 136 (0)
 • อยู่ระหว่างติดตาม 1 (0)
  ติดตามครบกำหนด 135 (0)

 • ผู้สัมผัสใกล้ชิด (Contack case) 45 (0)
 • อยู่ระหว่างติดตาม (14วัน) 0 ()
  ติดตามครบกำหนด (14วัน) 45 (0)

 • บุคคลที่มีความเสี่ยงต้องถูกติดตามทั้งสิ้น 19123 (0)
 • ไทยทั้งหมด 18369 (0)
  ต่างชาติทั้งหมด 754 (0)
 • ติดตามครบกำหนด (14วัน) 18520 (+1)

 • ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 625 (0) ราย
 • อยู่ระหว่างติดตาม (14วัน) 1 (+0)
  ติดตามครบกำหนด (14วัน) 624(+0)

 • ผู้เดินทางจาพื้นที่เสี่ยงตามประกาศแนบท้าย 5840 (0) ราย
 • อยู่ระหว่างติดตาม (14วัน) (0) ราย
  ติดตามครบกำหนด (14วัน) 5668 (0) ราย
  เดินทางออกนอกพื้นที่ 172 (0) ราย