สรุปข้อมูลสถานการณ์ในจังหวัดตาก สำหรับแถลงข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2564

 • ผู้ติดเชื้อ 30 (+30) ราย
 • รักษาหาย 8 (+8) ราย
  **ไม่มีผู้เสียชีวิต**

 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) 974 (+974)
 • อยู่ระหว่างติดตาม ()
  ติดตามครบกำหนด 974 (+974)

 • ผู้สัมผัสใกล้ชิด (Contack case) 269 (+269)
 • อยู่ระหว่างติดตาม (14วัน) 182 (+182)
  ติดตามครบกำหนด (14วัน) 87 (+87)

 • บุคคลที่มีความเสี่ยงต้องถูกติดตามทั้งสิ้น 4940 (+4940)
 • ไทยทั้งหมด 4725 (+4725)
  ต่างชาติทั้งหมด 215 (+215)
 • ติดตามครบกำหนด (14วัน) 3191 (+3191)

 • ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 53 (+53) ราย
 • อยู่ระหว่างติดตาม (14วัน) 2 (+2)
  ติดตามครบกำหนด (14วัน) 51(+51)

 • ผู้เดินทางจาพื้นที่เสี่ยงตามประกาศแนบท้าย 1256 (+1256) ราย
 • อยู่ระหว่างติดตาม (14วัน) 158 (+158) ราย
  ติดตามครบกำหนด (14วัน) 729 (+729) ราย
  เดินทางออกนอกพื้นที่ 368 (+368) ราย