สรุปข้อมูลสถานการณ์ในจังหวัดตาก สำหรับแถลงข่าว วันที่ 25 ต.ค. 2563

 • ผู้ติดเชื้อ 3 (0) ราย
 • รักษาหาย 3 (0) ราย
  **ไม่มีผู้เสียชีวิต**

 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) 386 (+6)
 • อยู่ระหว่างติดตาม 7 (-4)
  ติดตามครบกำหนด 379 (+10)

 • ผู้สัมผัสใกล้ชิด (Contack case) 45 (0)
 • อยู่ระหว่างติดตาม (14วัน) 0 ()
  ติดตามครบกำหนด (14วัน) 45 (0)

 • บุคคลที่มีความเสี่ยงต้องถูกติดตามทั้งสิ้น 19374 (+6)
 • ไทยทั้งหมด 18555 (+5)
  ต่างชาติทั้งหมด 819 (+1)
 • ติดตามครบกำหนด (14วัน) 18758 (+10)

 • ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 673 (0) ราย
 • อยู่ระหว่างติดตาม (14วัน) (+)
  ติดตามครบกำหนด (14วัน) 673(+1)

 • ผู้เดินทางจาพื้นที่เสี่ยงตามประกาศแนบท้าย 5844 (0) ราย
 • อยู่ระหว่างติดตาม (14วัน) (0) ราย
  ติดตามครบกำหนด (14วัน) 5672 (0) ราย
  เดินทางออกนอกพื้นที่ 172 (0) ราย